Faaliyet Alanlarımız

Hukukun Her Alanında


İş Hukuku

İstanbul Hukuk Bürosu, bireysel veya kurumsal müvekkillerinin iş yaşamlarının ilgili mevzuat uyarınca düzenlenmesi adına danışmanlık hizmetleri vermekte ve iş hukukundan kaynaklanan tüm uyuşmazlıklarda müvekkillerini temsil etmektedir.


Ceza Hukuku

İstanbul hukuk bürosu, uzmanlık alanlarının başında olan ceza hukuku alanında . Ekonomik ve mali suçlar başta olmak üzere soruşturma evresinden kovuşturma evresinin sonuna kadar, sürcin her aşamasında büyük bir dikkat ve özen ile müvekkillerini temsil etmektedir


Aile Hukuku

İstanbul hukuk bürosu, gerek Türk vatandaşları gerekse de Türk vatandaşı ve yabancılar arasındaki evlenme, nişanlanma, boşanma, nafaka, velayet, eşler arasındaki mal rejimleri, hısımlık, soy bağı, evlat edinme, vesayet gibi aile hukukundan doğacak ihtilafların mahkemeler nezdinde çözümünde ve taraflar arasında mutabakata varılmasında müvekkillerine Türk medeni kanunu, hukuk muhakemeleri kanunu ve ilgili milletler arası kanun ve sözleşmelerde yer alan hükümler çerçevesinde hizmet verir.


İcra-İflas Hukuku

İstanbul hukuk bürosu, icra ve iflas takiplerinde borçlarını zamanında ve rızaları ile yerine getirmeyen borçlulara karşı devlet kuvvetinin yardımı ile müvekkillerinin alacaklarının tahsili amacıyla borçluya ait tüm menkul ve gayrimenkul ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların tespiti amaçlı araştırmalar yapar. Müvekkilleri ile borçlu ve üçüncü kişiler arasında doğacak ihtilafların çözümü için icra mahkemeleri ve genel mahkemelerde dava takibi yapar.


İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İstanbul hukuk bürosu, bireysel ve kurumsal müvekkillerinin iş sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakerelerinin yapılması, sözleşmelerin feshi ve işten çıkma ya da çıkarılma konularının çözümü, iş kazası meydana geldiğinde izlenecek yolun belirlenmesi, çalışma şartlarının ilgili mevzuata uygunluğunun sağlanması, her somut olaya ilişkin olarak tutanak, ihtar, fesih bildirimlerinin hazırlanması kapsamında hizmet verir.


Ticaret Hukuku

İstanbul hukuk bürosu, şirketler hukuku alanında, yerli ve yabancı şirketlerin kuruluş, infisah, birleşme, devralma ve tür değiştirme işlemlerini, şirket genel kurul toplantılarının yapılmasını, sermaye artırımı/indirimi yapılmasını, sermaye piyasası ve tüketici mevzuatı kapsamında danışmanlık sağlar.


TüketiciHukuku

İstanbul hukuk bürosu, tüketici hukuku alanında özellikle otomotiv sektöründe uzmanlaşmış olup diğer tüm sektörlerde de tüketicinin korunması hakkında kanun hükümleri başta olmak üzere Türk borçlar kanunu, Türk ticaret kanunu ve ilgili mevzuatın alanına giren konulardaki ihtilaflı hususların çözümünü sağlar.


Dava Ve Uyuşmazlık Çözümü

İstanbul hukuk bürosu dava tahkim ve uyuşmazlık çözümü alanında, öncelikle hukuki yollara başvurmadan anlaşma yolu ile çözülebilecek ihtilaflar için gereken akılcı çözüm önerilerini sunar. Başta ticari sözleşmelerden doğan ihtilaflara ilişkin davalar ve yabancı tahkim kararlarının Türkiye’de uygulanması, faaliyet alanları arasında yer alan tüm hukuk dallarında dava takibi, tahkim ve uyuşmazlık çözümü hizmeti vermektedir.


İdare Ve Vergi Hukuku

İstanbul hukuk bürosu müvekkillerinin çeşitli idareler ile uyuşmazlıklarının çözümü ve tüm vergi ihtilaflarının çözümü hususunda her türlü idari başvuru ve itirazları yapar, idari yolların tüketilerek dava takibi ve ihtilafların çözümünü sağlar, idari cezalar ile vergi suç ve cezalarından kaynaklanan ihtilafların çözümünü sağlar, gümrük mevzuatı kapsamında danışmanlık yapar.